Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym Kraków - Nowa Huta

  Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym Kraków - Nowa Huta

  Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym Kraków - Nowa Huta

  Zasady udostępniania informacji przez Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta określają w szczególności następujące przepisy :

      - ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. z 2015r. poz. 613 ),

      - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228.),

      - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm. ),

      - ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2014r. poz. 782 ze zm. ),

      - zarządzeniu nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt ( załącznik nr 3: instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych ).

   

        Urząd udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu pod warunkiem, że udostępnienie jej nie podlega ograniczeniu na podstawie w/w przepisów t.j. o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, oraz nie stanowi tajemnicy ustawowo chronionej zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa.

         Informację publiczną urząd udostępnia w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. W celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej został stworzony Biuletyn Informacji Publicznej BIP będący urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. Informacja, która nie została udostępniona w biuletynie jest udostępniana na wniosek, przy czym informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku ( art. 10 ). Udostępnienie informacji na wniosek następuje, co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku ( art. 13 ).

             Udostępnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone ( art. 14 ). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji ( art. 16 ).

            Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty ( art. 15 ).

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

  Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej pochodzącej od Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta są następujące:

  1) informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania;

  2) należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej;

  3) pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;

  4) jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

   

        Informacja publiczna pozyskana w celu ponownego wykorzystania, wykorzystana w wersji przetworzonej, musi zawierać stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

        Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

   

  Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej winien być złożony zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) ( Dz.U. z 2012 poz. 94) .

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.04.2015 Data publikacji: 13.05.2015 09:16 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2015 09:16
  Autor: Krystyna Pazdro Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Jacek Witecki