Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Zasady udostępniania informacji przez Urząd określają w szczególności następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 j.t.),
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.z 2010r. Nr 182, poz. 1228),
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782 j.t.),
  • zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 3: instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych) oraz zarządzenie nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach.

  Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, tj. w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

  Udostępnienie informacji na wniosek następuje, co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych, Urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Urząd następuje w drodze decyzji. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Urząd Skarbowy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie ,jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.04.2015 Data publikacji: 13.05.2015 13:40 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2015 13:40
  Autor: Izabela Babińska Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Artur Ozga