Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

  Zagadnienia związane z przyjmowaniem i załatwianiem spraw w Urzędzie regulują w szczególności przepisy:

  •  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  –  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 749 z późn. zm.),
  •   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
  •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  •  Zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt,
  •   Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Brzesku Regulaminu Organizacyjnego.

  Zasady przyjmowania stron:
   

  Strony przyjmowane są na sali obsługi podatnika w godzinach:

  poniedziałek
  od 7:15 do 18:00

  wtorek - piątek     
  od 7:15 do 15:15

  Naczelnik Urzędu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:

  poniedziałek   od  13:30  do 17:00

  Załatwianie spraw
  Stosownie do powołanych przepisów całość korespondencji, która wpływa do Urzędu po rejestracji przekazywana jest do Naczelnika Urzędu. Po dekretacji przekazywana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych.

  Zasady załatwiania spraw:

  • sprawy są załatwiane w formie pisemnej, terminowo, bez zbędnej zwłoki
  • sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania dowodowego winny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia  wszczęcia postępowania,
  • niezałatwienie sprawy we właściwym terminie powoduje konieczność powiadomienia przez Urząd strony o przyczynie niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy,
  • w przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie przez Urząd, stronie przysługuje ponaglenie do organu wyższego stopnia,
  • postępowania wszczynane są na wniosek strony lub z urzędu, w postępowaniu odwoławczym odwołanie składa się do organu drugiej instancji za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.
  • uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin Organizacyjny Urzędu
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.04.2015 Data publikacji: 15.05.2015 09:20 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2015 09:20
  Autor: Agnieszka Ropek Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Elżbieta Pietrzak