Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym w Miechowie

  Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym w Miechowie

  Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym w Miechowie

  Urząd Skarbowy w Miechowie udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

   

  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.613),
  • ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. ,  poz.1182 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2014 r. ,  poz. 782 z późn. zm.),


  Udostępnienie informacji na wniosek następuje, co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie,  Urząd Skarbowy w Miechowie powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych Urząd Skarbowy w Miechowie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umożone. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji, Urząd Skarbowy w Miechowie może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.  W takim przypadku Urząd Skarbowy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 14:26 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2015 10:17
  Autor: Gustaw Robakowski Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Artur Ozga