Sposób załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

  Sposób załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

  Sposób załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują poniższe przepisy:

  1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 613)
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
  3. zarządzenie nr 14 Ministra finansów z dnia 27 listopada 2001 w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 1 – instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych)
  4. regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego  Sprawy w Urzedzie załatwiane sa zgodnie z obowiazującyni przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj. praworządnosci, terminowosci, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienie stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwianie sprawy wymagajacej przeprowadzenia postępowania następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesiecy od dnia wszczęcia postepowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art.139 §1 Ordynacji podatkowej). Niezwłocznie są załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 §2 Ordynacj). W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiazek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art.140 §1). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicz się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 §4).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia (art. 141  § 1).
  Postępowanie podatkowe wszczyna się na wniosek strony, lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Izby Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji tj. urzędu skarbowego, zgodnie z właściwością miejscową podatnika. Wymogi formalne podania przewidują co najmniej wskazanie  treści żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu. Przepisy szczególne mogą okreslać dodatkowe wymagania co do treści podania.
   

  Uprawnienia do podpisywania pism określa regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Myślenicach.


  Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach II piętro pokój nr 203, codziennie w godzinach pracy Urzędu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00. Załatwianiem skarg i wniosków kierowanych do Urzędu Skarbowego w Myślenicach zajmuje się Sekretariat Naczelnika

   

  Tryb załatwiania skarg i wniosków jest zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargę i wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 17:28 Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2015 14:57
  Autor: Jacek Szczęsny Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Artur Ozga