Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Urząd Skarbowy w Nowym Targu udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8, z 2012r. poz 749 ze zm.),
  • ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 182 poz. 1228z póżn. zm.),
  • ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2014, poz 782 z późn. zm.),

  Udostępnienie informacji na wniosek następuje, co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd Skarbowy w Nowym Targu powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych, Urząd Skarbowy w Nowym Targu powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, Urząd Skarbowy w Nowym Targu może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Urząd Skarbowy w Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 12:46 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 12:46
  Autor: Katarzyna Podkanowicz Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Artur Ozga