Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu regulują w szczególności poniższe przepisy:
  •     ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z  2012 r. poz. 749 ze zm.),
  •     ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.),
  •     rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, z 2002 r. poz. 46),
  •     zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt
  •     zarządzenie nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r. zmieniające zarządzenie   w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach
  •         załącznik nr 1: instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych;
  •         załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. zmieniony załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 pażdziernika 2003r.
  •     zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 07.01.2015r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach i urzędach skarbowych zmienione zarządzeniem Nr 2 Ministra Finansów z dnia 20.01.2015r. (Dz. Urz. z 2015r. poz.5)
  •     regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu.

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.

  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa stanowią inaczej (art. 139 par. 1 Op). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 par. 2 Op).
  W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 par. 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 par. 4 Op).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art. 140 Op służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia.

  Postępowanie jest wszczynane na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji, tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego, zgodnie z właściwością miejscową podatnika.
  Wymogi formalne podania przewidują co najmniej wskazanie w treści żądania, osoby od której pochodzi oraz jej adresu. Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania co do treści podania.

  Stosownie do w/w przepisów wnioski, informacje i inne dokumenty (z wyłączeniem korespondencji niejawnej) w tym w formie elektronicznej przyjmuje Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej, który również dokonuje odbioru i wysyłki poczty. Po zarejestrowaniu, korespondencja przekazywana jest do Naczelnika Urzędu do dekretacji.
  Następnie korespondencja przekazywana jest do załatwienia, zgodnie z dekretacją, kierownikom właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych.
  Jeżeli wpływające pismo dotyczy co najmniej dwóch spraw, oryginał pisma jest przydzielany do załatwienia tej komórce organizacyjnej, w której następuje ostateczne załatwienie sprawy, zaś kopie pisma - pozostałym komórkom organizacyjnym.
  Dekretujący na oryginale pisma określa komórkę organizacyjną wiodącą w załatwianiu sprawy.
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej.
  Uprawnienia do podpisywania pisma określa regulamin organizacyjny Urzędu.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13.30 – 15.15.

  Metryka

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 16:23 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2015 14:46
  Autor: Małgorzata Piórowska Osoba publikująca: Beata Cedro Osoba modyfikująca: Beata Cedro