Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Zasady prowadzenia i udostępniania przez Urząd Skarbowy w Proszowicach danych zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwum regulują przepisy:

  -  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613),
  - Ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681 ze zmianami),
  - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych( dz. U. z 2002r, Nr 240, poz. 2068 ze zmianami),
  - Zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt ze zmianami.
  -  Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 97, poz. 673 ze zmianami).

  Wykaz ewidencji, rejestrów i archiwów:
  - ewidencja podatników i płatników,
  - rejestr podatników od towarów i usług,
  - rejestr zastawów skarbowych,


  Zasady udostępniania danych zawartych w ewidencjach i rejestrach:

      Ewidencja podatników i płatników - prowadzona jest w systemie informatycznym Poltax. Na wniosek zainteresowanego Urząd Skarbowy obowiązany jest do potwierdzenia faktu nadania NIP podmiotowi, który nim się posługuje. zainteresowany może być zarówno sam podatnik, którego potwierdzenie dotyczy, jak i osoba trzecia, mająca interes prawny w złożeniu wniosku. Na wniosek podatnika Urząd Skarbowy, który wydał decyzje o nadaniu numeru NIP, wydaje duplikat decyzji o nadaniu NIP.

      Rejestr podatników podatku od towarów i usług - prowadzony jest w systemie informatycznym Poltax. Na wniosek zainteresowanego Urząd Skarbowy jest zobowiązany do potwierdzenia ,czy podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

      Rejestr Zastawów Skarbowych - na wniosek zainteresowanego urząd wydaje wypis z rejestru zastawów skarbowych zawierający informacje o obciążeniu rzeczy lub prawa zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowej lub zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

     
  Zasady prowadzenia i udostępniania danych zawartych w archiwum.

  W związku z konsolidacją procesów pomocniczych Administracji Podatkowej od dnia 1 kwietnia 2015r  archiwum zakładowe  w Izbie Skarbowej w  w Krakowie

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 11:21 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 11:23
  Autor: Beata Knapik Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Jacek Witecki