Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach


  Zasady udostępniania informacji przez urząd określają w szczególności następujące przepisy:

  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.),

  - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 ze zm.),

  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r, nr 133, poz. 883 ze zm.),

  -  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198 z późn. zm.),

  - ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji, identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. Nr 142, poz. 702 z późn. zm.),

  ·  zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 3: instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych).

  Urząd Skarbowy w Wadowicach udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, tj. w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

  W szczególności: informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).
  Udostępnienie informacji przez Urząd Skarbowy w Wadowicach następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).

  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, Urząd Skarbowy w Wadowicach może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Urząd Skarbowy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.02.2012 Data publikacji: 11.05.2015 13:23 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2015 12:21
  Autor: Elżbieta Gibas Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik