Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

   
   
  ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

  1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.
   

      1.   Zakres prawa do informacji publicznej
  Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  •uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej;
  •wglądu do dokumentów urzędowych;
  •dostępu do posiedzeń kolegialnych organów włądzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

     2.   Informacje podlegające udostępnieniu
  Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano wprost jakie informacje podlegają ublicznianiu.Są to m.in informacje o:
  •organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach
  •zasadch funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowania spraw i kolejności ich załatwiania, prowdzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
  •majątku publicznym
    3.   Sposób udostępniania informacji
  Zgodnie z ustawą udostępnianie informaci publicznych następuje poprzez:
  • ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
  • udostępnienie na wniosek zainteresowanego,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).
  4.Termin udostępniaania informacji publicznej

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. (art.13 ust. 1). Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art.13 ust. 2).
  5.Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

  Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica służbowa, tajemnica skarbowa). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze zwględu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

  •    6.  Dodatkowe koszty udostępnienia informacji
  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
   
   
   
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 17:11 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 17:11
  Autor: Barbara Walkowska Osoba publikująca: Beata Cedro Osoba modyfikująca: Beata Cedro