Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

  12 września 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1234). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem artykułów dotyczących osoby przybranej, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. od 18 października 2011 r.


  Ustawa dotyczy osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi", członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi.

  Celem ustawy jest likwidacja barier utrudniających osobom z różnymi niepełnosprawnościami udział w życiu społecznym i zapewnienie im jak najszerszej partycypacji w życiu społecznym i politycznym.

  Od 18 października 2011 r. na mocy przepisów art. 7 i 8 ustawy, osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi, przez które rozumie się organy administracji publicznej, jednostki systemu, podmioty lecznicze, jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostki ochotnicze działające w tych obszarach.

  Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osoba uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach.

  Organy zobowiązane nie mają prawa żądać od osób przybranych dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego.

  Prawo osoby uprawnionej do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.

  Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi.

  Dzięki ustawie organy administracji publicznej, jednostki systemu, podmioty lecznicze, jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straże gminne oraz jednostki ochotnicze zwane w ustawie „podmiotami zobowiązanymi" zobligowane są do udostępnienia swoich usług pozwalających na komunikowanie się. Wsparcie w komunikowaniu się dostępne powinno być za pomocą środków wspierających komunikowanie się tj. e-mail, SMS, MMS, komunikatory internetowe takiej jak SKYPE czy OOVOO, osoby przybranej oraz tłumacza języka migowego. Usługi tłumaczy pokrywane są z budżetu organu administracji publicznej. Należy pamiętać, że w celu chęci skorzystania z wybranej metody komunikacji należy poinformować odpowiedni organ administracji publicznej co najmniej 3 dni przed zdarzeniem, które wymaga wsparcia
  w komunikacji.

  Ustawa daje możliwość osobom uprawnionym na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów szkolenia Polskiego Języka Migowego, systemu językowo-migowego, systemu komunikacji osób głuchoniewidomych lub tłumacza przewodnika w wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia.

  Ponadto tworzy się Polska Rada Języka Migowego, która będzie organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Do jej zadań należeć będzie:

  •     ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej;
  •     upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym poprzez wspieranie inicjatyw promujących rozwiązania na rzecz osób uprawnionych i upowszechniających rozwiązania wspierające komunikowanie się;
  •     sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rządowych w zakresie dotyczącym funkcjonowania osób uprawnionych;
  •     wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na funkcjonowanie osób uprawnionych, w tym związanych ze stosowaniem PJM, SJM i SKOGN.
  Pełny tekst ustawy zamieszczony jest pod adresem www.niepelnosprawni.gov.pl

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.10.2011 Data publikacji: 11.05.2015 17:39 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2015 17:39
  Autor: Jacek Szczęsny Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Dominik Sebastian Kadłub