Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

   

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują poniższe przepisy:
  •Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.);

  •Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.749);

  •Zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r.w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych, organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt;

  •Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46)

  •Regulamin Organizacyjny Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Dokumenty wpływające do urzędu skarbowego za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną trafiają do sekretariatu Naczelnika, są tam segregowane, fakt wpływu potwierdzony jest datownikiem i podpisem osoby przyjmującej. Dokumenty przyjmowane od podatników na sali obsługi po formalnej kontroli są zaopatrywane w pieczęć wpływu, podpis osoby przyjmującej oraz adnotację o załącznikach i ewentualnych brakach. Dokumanty w formie druków przekazywane są bezpośrednio do komórek organizacyjnych i wprowadzane do systemu POLTAX. Pozostałe dokumenty: wnioski, prośby, zawiadomienia, zastrzeżenia, itp. przekazywane są Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego. Naczelnik rozdziela korespondencję do poszczególnych komórek merytorycznych. Odbiór korespondencji przez komórki merytoryczne odbywa się w sekretariacie Naczelnika. Pisma zaewidencjonowane w rejestrze przyjętej korespondencji przekazywane są za potwierdzeniem kierownikowi komórki lub innej upoważnionej osobie.  Wnioski ewidencjonowane są  w systemie POLTAX, sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
  •zaświadczenia wydawane są nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku;

  •sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania i wydawania decyzji załatwiane są w terminie dwóch miesięcy od daty wszczęcia postepowania;

  •skargi i wnioski  wniesione na piśmie i ustnie rozpatrywane są przez Naczelnika Urzędu niezwłocznie. Naczelnik wydaje polecenia lub podejmuje inne stosowne środki w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstania.

  Rozstrzygnięcia spraw
  Sprawy załatwiane są pisemnie, a w przypadkach dopuszczonych prawem ogłaszane są ustnie.
  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach 12.00 - 15.00
  Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:00 - 16:00. Kraków, ul. Wiślna 7, po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie Dyrektora Izby Skarbowej pod numerem 12 255 74 00
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 16:37 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 16:48
  Autor: Piotr Żurowski Osoba publikująca: Beata Cedro Osoba modyfikująca: Beata Cedro