Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych

  Zasady prowadzenia i udostępniania rejestru biegłych skarbowych:

  Rejestr prowadzony na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.);

  Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez izbę administracji skarbowej;

  Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie odpowiedniej izby administracji skarbowej oraz w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej;

  Biegły skarbowy, wydając opinię, używa tytułu biegłego skarbowego z oznaczeniem izby administracji skarbowej, na listę której został wpisany.

  Procedurę nadawania uprawnień reguluje art. 67c ww. ustawy o o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

  Art. 67c
  § 1. Uprawnienia do oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego mogą być nadane osobie, która:
  1) korzysta w pełni z praw publicznych;
  2) posiada:
  a) dyplom ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły o profilu technicznym lub artystycznym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierunku odpowiadającym rodzajowi majątku, którego wartość podlega oszacowaniu,
  b) opinię właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej instytucji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę teoretycznych i praktycznych wiadomości w danej gałęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności niezbędnych do oszacowania wartości majątku.
  § 2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowania wartości majątku zobowiązanego kandydat na biegłego skarbowego występuje do dyrektora izby skarbowej.
  § 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza się:
  1) kopię dokumentu oraz opinię, o których mowa w § 1 pkt 2;
  2) informację określającą zakres uprawnień, o które kandydat się ubiega;
  3) dokumenty stwierdzające tożsamość kandydata oraz jego niekaralność;
  4) opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracownikiem.
  § 4. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej, odmawiające dokonania wpisu na listę biegłych skarbowych, przysługuje zażalenie.
  § 5. Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez izbę administracji skarbowej.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.05.2015 Data publikacji: 19.05.2015 16:24 Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2017 14:10
  Autor: Krzysztof Niesłanik Osoba publikująca: Konrad Zawada Osoba modyfikująca: Monika Jakutin

  Powiązane

  Rejestry i archiwa