Podstawa prawna działalności Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Podstawa prawna działalności Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Podstawa prawna działalności Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  W szczególności:
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie obowiązującym od dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1947),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o KAS w zakresie obowiązującym dnia 2 grudnia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1948),
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 578 z poźn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1441),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 11),
  • Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Krakowie nadany Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2017 roku,
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1764),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1167),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.201),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 223 z poźn. zm.),
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 205 z późn. zm.),
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 11:59 Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2017 13:51
  Autor: Krystyna Chodacka-Parys, Andrzej Bujnowicz Osoba publikująca: Konrad Zawada Osoba modyfikująca: Monika Jakutin