Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie przyjmuje interesantów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.

  Rozpatrywanie skarg i wniosków

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną a także ustnie do protokołu.

  Dyrektor Izby Skarbowej względnie Wicedyrektor, przyjmuje interesantów zgłaszających skargi lub wnioski codziennie w godzinach urzędowania a także w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00 ul. Wiślna 7.

  Rozpatrywaniem oraz koordynowaniem załatwiania skarg i wniosków dotyczących działalności urzędów skarbowych woj. małopolskiego zajmuje się Wydział Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji ul. Wadowicka 10 pok. 702,725.

  Skargi i wnioski dotyczące działalności Izby Skarbowej w Krakowie można składać pisemnie na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą jak i drogę elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym – kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami §8.1 cyt. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

  Petycje

  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 z późn. zm.).

  Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

  Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.05.2016 Data publikacji: 09.05.2016 14:04 Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2017 15:10
  Autor: Bożena Żyła Osoba publikująca: Konrad Zawada Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian