Stan spraw przyjętych i załatwionych w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

  Stan spraw przyjętych i załatwionych w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

  Stan spraw przyjętych i załatwionych w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

  L.p

  OPIS

  US

  UKS/INNE

  IS

  SUMA

  I.

  Tryb odwoławczy do IS (I.1 + I.2)

  2051

  1053

  341

  3445

  I.1

  ODWOŁANIA (suma wierszy I.1)

  1694

  1035

  217

  2946

   

  utrzymano w mocy

  921

  676

  162

  1759

   

  uchylono i orzeczono

  34

  80

  0

  114

   

  uchylono i umorzono postępowanie w sprawie

  179

  116

  0

  295

   

  uchylono i przek. do ponown. rozp.( art.2331lit.b OP)

  0

  0

  0

  0

   

  umorzono postępowanie odwoławcze

  50

  3

  17

  70

   

  uchylono i przek. do ponown. rozp. (art. 2332 OP)

  354

  120

  3

  477

   

  przekazano do wymiaru uzupełniającego (art. 230 OP)

  0

  0

  0

  0

   

  stwierdzono niedopuszczalność odwołania

  9

  13

  29

  51

   

  stwierdzono uchybienie terminowi do wniesienia odwoł.

  84

  13

  5

  102

   

  pozostawiono odwołanie bez rozpatrzenia

  63

  14

  1

  78

  I.2

  ZAŻALENIA (bez teczek 7240, 7241, 7275, 75) - suma wierszy I.2

  357

  18

  124

  499

   

  utrzymano w mocy

  180

  12

  92

  284

   

  uchylono i orzeczono

  1

  0

  0

  1

   

  uchylono i umorzono postępowanie w sprawie

  22

  1

  22

  45

   

  uchylono i przek. do ponown. rozp. ( art. 2331 lit.b OP)

  6

  0

  0

  6

   

  umorzono postępowanie zażaleniowe

  38

  3

  2

  43

   

  uchylono i przek. do ponown. rozp. (art. 2332 OP)

  85

  0

  2

  87

   

  stwierdzono niedopuszczalność zażalenia

  3

  0

  5

  8

   

  stwierdzono uchybienie terminowi do wniesienia zażal.

  14

  1

  1

  16

   

  pozostawiono zażalenie bez rozpatrzenia

  8

  1

  0

  9

  I.3

  Postępowanie egzekucyjne (I.3a+I.3b+I.3c)

  890

  I.3a

  POSTANOWIENIA EGZEKUCYJNE (tylko z teczek 7240, 7241, 7275, 75) - suma wierszy I.3a

  381

   

  utrzymano w mocy

  245

   

  uchylono i orzeczono

  1

   

  uchylono i umorzono postępowanie w sprawie

  20

   

  umorzono postępowanie zażaleniowe

  5

   

  uchylono i przek. do ponown. rozp. (art. 1382 KPA)

  89

   

  stwierdzono uchybienie terminowi do wn. zażalenia

  12

   

  pozostawiono zażalenie bez rozpatrzenia

  0

   

  stwierdzono niedopuszczalność zażalenia

  9

  I.3b

  POSTANOWIENIA EGZEKUCYJNE W I INST. - suma wierszy I.3b

  439

   

  skarga egzekucyjna

  98

   

  wstrzymanie egzekucji

  279

   

  zażalenia do MF

  62

   

  INNE ROZSTRZYGNIĘCIA EGZEKUCYJNE

  70

  II.

  Tryby nadzwyczajne (II.1+II.2+II.3)

  231

  II.1

  wznowienie postępowania - suma wierszy II.1

  183

   

  - postanowienia o wszczęciu

  1

   

  - decyzje o odmowie wszczęcia postępowania

  11

   

  - decyzje - merytoryczne rozstrzygnięcia

  171

  II.2

  stwierdzenie nieważności decyzji - suma wierszy II.2

  40

   

  - postanowienie o wszczęciu postępowania

  0

   

  - decyzja o odmowie wszczęcia postępowania

  26

   

  - rozstrzygniecie merytoryczne

  14

  II.3

  uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej - suma wierszy II.3

  8

   

  - postanowienie o wszczęciu postępowania

  0

   

  - decyzja o odmowie wszczęcia postępowania

  0

   

  - rozstrzygniecie merytoryczne

  8

  III.

  WSA/NSA - suma wierszy III.

  4968

   

  Odpowiedzi na skargi do WSA

  3060

   

  Odpowiedzi na skargi kasacyjne do NSA

  645

   

  Skargi kasacyjne do NSA

  58

   

  Uwzględnienie skargi we własnym zakresie

  88

   

  Pisma procesowe

  1116

   

  Wnioski o wstrzymanie wykonania decyzji

  1

  IV.

  Postanowienia w sprawie interpretacji - suma wierszy IV.

  2

   

  Art. 14a 4 ? postanowienia ostateczne

  0

   

  Informacje - milcząca akceptacja

  0

   

  Art. 14b 5 zmieniono

  2

   

  Art. 14b 5 uchylono

  0

   

  Art. 14b 5 utrzymano

  0

   

  Weryfikacja przepisów prawa podatkowego ( dokonana na podstawie przepisów OP obow. do 31.12.2004 r.)

  0

  V.

  Inne czynności - suma wierszy V.

  14276

   

  Nowy termin załatwienia sprawy

  1787

   

  Wstrzymanie wykonania decyzji

  7

   

  Przekazanie do postępowania uzup.(art. 229 Op)

  3

   

  Odmowa/przywrócenie terminu do wniesienia odwołania/zażalenia

  47

   

  Zawieszenie postępowania

  0

   

  Podjęcie zawieszonego postępowania

  0

   

  Wezwania, postan. i inna koresp. w toku postęp.

  2109

   

  Kościelne osoby prawne - uznane za odrębny podmiot

  2

   

  Inne

  10321

  VI.

  Współpraca wewnętrzna oraz z innymi podmiotami - suma wierszy VI.

  2704

   

  US

  2027

   

  UKS

  276

   

  Inne podmioty

  253

   

  Wewnątrz komórek IS

  148

  VII.

  System informatyczny - suma wierszy VII.

  168

   

  Help desk

  0

   

  Współpraca z US

  73

   

  Sprawozdawczość

  91

   

  Zalecenia Min.Fin.

  4

   

  RAZEM

  26684

  Decyzje.

  Wszystkie decyzje - suma poniższych wierszy

  1895

   

  decyzje wymiarowe, decyzje okrelające, decyzje ustalające

  923

   

  decyzje w trybie nadzwyczajnym

  145

   

  wstrzymania wykonania decyzji

  58

   

  decyzje inne, decyzje o odmowie wszczęcia postępowania

  389

   

  postanowienia ostateczne - tryb nadzwyczajny

  12

   

  wymiar, postanowienie w/s wymiaru uzupeł.

  16

   

  postanowienie ostateczne - inne

  352

         
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.05.2015 Data publikacji: 29.05.2015 09:38 Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2015 09:38
  Autor: Magdalena Bociek Osoba publikująca: Konrad Zawada Osoba modyfikująca: Konrad Zawada