Zasady udostępniania informacji w Małopolskim Urzędzie Skarbowym

  Zasady udostępniania informacji w Małopolskim Urzędzie Skarbowym

  Zasady udostępniania informacji w Małopolskim Urzędzie Skarbowym


  Zasady udostępniania informacji przez Urząd określają w szczególności następujące przepisy :

      ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.  Nr 8 z 2005r. , poz. 60 ze zm.),
      ustawa z dnia 05 sierpnia 2010r.  o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. Nr 182 z 2010r., poz. 1228.),
      ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz.926, ze zm.),
      ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112 z 2001r., poz. 1198 ze zm.).

  Akta podatkowe / postępowanie podatkowe są jawne wyłącznie dla stron.
      
  Urząd udostępnia informację  na wniosek uprawnionego podmiotu, pod warunkiem wykazania podstawy prawnej żądania, jeżeli jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w powyższych przepisach tj. w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Zgodnie z art. 293 Ordynacji podatkowej indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.
      
  Pozostałe informacje - nie objęte tajemnicą skarbową  lub innym rodzajem tajemnicy skarbowej, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępniane na wniosek ( art.10 ust.1 u.d.i.p.). Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej , bez pisemnego wniosku. Udostępnienie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w terminie 14 dni  od dnia złożenia wniosku ( art. 13 ust.1  u.d.i.p.).
  W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona  w powyższym terminie – urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak, niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku ( art.13 ust. 2 ).
  Udostępnienie informacji przez urząd skarbowy następuje w sposób i w formie zgodnych  z wnioskiem , chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd- uniemożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określoych we wnioskuW tej sytuacji urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę w jakiej przedmiotowa informacja może zostać  udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku  o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu – postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone ( art. 14 ust. 1 i 2 u.d.i.p.).
  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji ( art. 16 ust. 1,2 u.d.i.p.).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.08.2014 Data publikacji: 13.05.2015 06:46 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2015 06:46
  Autor: Bożena Gliwa Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Beata Ryszawy