«Powrót

Najważniejsze zmiany z podatku VAT w 2017 r.

Najważniejsze zmiany z podatku VAT w 2017 r.

Najważniejsze zmiany z podatku VAT w 2017 r.

Informacja o najważniejszych zmianach w podatku od towarów i usług w 2017 r.
* Zmiany wynikają z ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (publikacja Dz.U. z 15.12.2016r poz. 2024)

 1. Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców
 2. Likwidacja kwartalnych deklaracji VAT-7D (podatnicy ci będą składać deklaracje miesięczne)
 3. Obowiązek składania deklaracji VAT-7,VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-14 wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

       Pkt 3 dotyczy podatników, którzy:

 • obowiązani są do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
 • dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT
 • są nabywcami towarów i usług, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawą o VAT
 • są obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 1. Obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-UE,VAT-UEK, VAT-27 wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  * będą składane za okres miesięczny do 25 dnia następnego miesiąca
 2. Zmiana warunków do zwrotu VAT w terminie 25-dni
 3. Zmiana procedur odmowy rejestracji i wykreślenia z rejestru podatników VAT
 4. Zmiana warunków kaucji gwarancyjnej
 5. Wprowadzenie sankcji za nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT