Zasady udostępniania informacji publicznej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Zasady udostępniania przez urząd określają w szczególności następujące przepisy:
    a ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami),
    b ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
    c ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami),
    d ustawa z dnia  6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm),
    e zarządzenie nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r.zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu  działania  archiwów zakładowych i składnic akt ( załącznik nr 2: Instrukcja w sprawie  organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych).

  Urząd Skarbowy udostępnia informacje na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach.
  Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.
  W szczególności: informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art.10 ust.1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ( art. 13 ust. 1 u.d.i.p). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia  wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2).
  Udostępnienie informacji przez Urząd następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd na to nie pozwalają W takiej sytuacji Urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnieniu informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Urząd następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).
  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji, Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku tut. Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2011 Data publikacji: 11.05.2015 16:37 Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2015 11:54
  Autor: Julitta Hajduk Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik