Sposoby przyjmowania i załatwiania spaw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Krowodrza

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spaw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Krowodrza

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spaw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Krowodrza

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności poniższe przepisy:
  a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami),
  b) regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego,
  c) zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 1; instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych).

  Sprawy w urzędzie skarbowym załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj. praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.
  Zgodnie z Ordynacją podatkową, załatwianie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 § 2 Ordynacji podatkowej). W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej). Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia (art. 141 § 1 Ordynacji podatkowej).

  Podania wnoszone do urzędu skarbowego muszą spełniać określone wymogi formalne - wskazanie treści żądania i osoby od której ono pochodzi. Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymogi co do treści pisma.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.11.2005 Data publikacji: 12.05.2015 11:40 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 15:00
  Autor: Barbara Sabaj Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik