Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto

  Przepisy regulujące te zagadnienia:

  • postępowania podatkowe i wydawanie zaświadczeń – ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.),

  • postępowanie egzekucyjne – ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.. Dz.U z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

  • w sprawach skarg i wniosków – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz.46),

  • ewidencja spraw (przyjmowanie, ekspedycja pism; archiwizacja akt) – Instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14 Ministra Finansów z 27.11.2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt,

  • właściwość rzeczową załatwiania spraw – Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.


   

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

  1. Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad praworządności i terminowości. Wszelkie postępowania prowadzone są w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, przy podjęciu niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.

  2. Korespondencja kierowana do Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto przyjmowana jest za pośrednictwem poczty, telefaksu, poczty elektronicznej lub składana osobiście na Sali Obsługi. Fakt wpływu lub złożenia dokumentu potwierdzany jest pieczęcią z nazwą Urzędu i datownikiem. Wpływające dokumenty są rejestrowane, segregowane rzeczowo i rodzajowo, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych.

  3. Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

  4. Sprawy dotyczące nadania numeru NIP, aktualizacji danych zawartych w ewidencji NIP można załatwić na Sali Obsługi.

  5. Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

   • Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub potwierdzające stan zaległości oraz odbieranie tych zaświadczeń na Sali Obsługi Podatnika - stanowisko Zaświadczenia

   • Wnioski o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów osób fizycznych są składane i wydawane na Sali Obsługi Podatnika - stanowisko Zaświadczenia

   • Wnioski o wydanie pozostałych zaświadczeń oraz odbieranie tych zaświadczeń składane są na Sali Obsługi 

  6. Druki deklaracji (zeznań, informacji) podatkowych można pobrać na Sali Obsługi - stanowisko Druki.

  W Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto interesanci przyjmowani są w godzinach:
  poniedziałek        7.15 – 18.00
  wtorek – piątek   7.15 – 15.15

  Obsługę kasową Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto prowadzi Łącki Bank Spółdzielczy:
  poniedziałek - piątek  7.15 – 14.45

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.10.2011 Data publikacji: 13.05.2015 13:32 Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2015 14:34
  Autor: Rafał Czyż Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Artur Ozga