Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym Kraków - Stare Miasto

  Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym Kraków - Stare Miasto

  Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym Kraków - Stare Miasto

  Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:
  Ustawa o z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U.2014.782 ze zmianami)
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.2015.613)
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228 ze zmianami)
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182 ze zmianami)
  Zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnicy akt (załącznik 3: instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnicy akt w urzędach skarbowych).

  Udostępnienie informacji na wniosek następuje, co do zasady bez zbednej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie,  Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Urząd następuje w drodze decyzji. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji, Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.  W takim przypadku Urząd  w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.06.2013 Data publikacji: 13.05.2015 13:50 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2015 11:29
  Autor: Ewa Czubek Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Jacek Witecki