Kierownictwo w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  Kierownictwo w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  Kierownictwo w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni  
  Sebastian Wójcik

  tel.  14  615 26 00 wew. 654
  fax. 14  615 26 53
   
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni  
  Krystyna Chodur


  tel.  14  615 26 00 wew. 651
  fax. 14  615 26 53
   
   

  Kompetencja Naczelnika Urzedu Skarbowego:

  Do osobistej, ostatecznej akceptacji (w tym podpisu) przez Naczelnika zastrzeżone są:
  1) wnioskowanie do Dyrektora Izby Skarbowej o nadawanie lub zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;
  2) wydawanie samoistnych wewnętrznych procedur postępowania o charakterze zarządczym dotyczących procesów podstawowych;
  3) wnioskowanie do Dyrektora Izby o powołanie oraz odwołanie Zastępcy;
  4) udzielanie pisemnych upoważnień poszczególnym pracownikom do załatwiania spraw w imieniu Naczelnika, w tym także do wydawania decyzji i postanowień;
  5) wszelkie sprawy zastrzeżone do ostatecznej akceptacji Dyrektora Izby Skarbowej, a opracowane przez Urząd;
  6) sprawozdania i informacje przedkładane, centralnym organom administracji państwowej, jednostkom samorządu terytorialnego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, posłom, senatorom, sądom, prokuraturze, oraz udzielanie informacji dla prasy, radia i TV;
  7) wyjaśnienia dotyczące skarg na działanie Urzędu, kierowane do Izby Skarbowej;
  8) inna korespondencja do Ministerstwa Finansów, innych urzędów centralnych, izb skarbowych, izb celnych, urzędów kontroli skarbowej, sadów, prokuratur oraz organów bezpieczeństwa państwa;
  9) decyzje w sprawie wyłączenia pracowników od załatwiania spraw;
  10) udzielanie odpowiedzi na wystąpienia i zarządzenia pokontrolne wydane w następstwie kontroli przeprowadzanych w Urzędzie;
  11) imienne upoważnienia do kontroli podatkowej;
  12) wystąpienia do banków i innych instytucji finansowo - kredytowych o udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową o stanie konta podatnika i dokonywanych operacjach;
  13) udzielanie pełnomocnictw pracowników Urzędu do reprezentowania Naczelnika przed sądami powszechnymi i organami orzekającymi;
  14) decyzje i oświadczenia woli wynikające z dyspozycji art. 58 ustawy o finansach publicznych w sprawach umorzeń, odroczeń i rat udzielanych dla spłaty należności wyłączonych z regulacji Ordynacji Podatkowej;
  15) podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska w innych sprawach z zakresu komórek organizacyjnych, za wyjątkiem przekazanych do ostatecznej akceptacji Zastępcy lub kierownikom;
  16) decyzje ustalające zobowiązania podatkowe z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach;
  17) decyzje określające (ustalające) kwotę zobowiązania podatkowego lub kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu albo do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, lub wysokość nadpłaty, lub wysokość straty powyżej kwoty spornej 10.000 zł;
  18) decyzje w sprawach ulg w spłacie należności podatkowych;
  19) decyzje w sprawie udzielenia pomocy publicznej;
  20) decyzje w sprawach zwolnienia płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek;
  21) decyzje w sprawach ograniczenia poboru zaliczek na podatek;
  22) decyzje w sprawach zabezpieczenia oraz odpowiedzialności osób trzecich;
  23) decyzje o odmowie rejestracji VAT, VAT -UE;
  24) decyzje o odmowie nadania nr NIP;
  25) postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz o wstrzymaniu wykonania decyzji;
  26) postanowienia nakładające kary porządkowe;
  27) postanowienia w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych;
  28) zwroty nadwyżek podatku VAT powyżej kwoty spornej10.000 zł;
  29) nadpłaty podatków powyżej kwot spornej 10.000 zł;
  30) zwroty osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych (VZM) powyżej kwoty spornej 10.000 zł.;
  31) odstąpienia od ukarania w trybie kks;
  32) korespondencja ze środkami masowego przekazu;
  33) plany kontroli podatkowych;
  34) wnioski z zakresu zagadnień związanych z wymianą informacji o podatku VAT;
  35) rozpatrywanie przekazanych do załatwienia przez Dyrektora Izby Skarbowej skarg na pracowników obsługujących Naczelnika;
  36) udzielanie informacji wynikającej z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  37) orzecznictwo w sprawach karnych skarbowych;
  38) inne sprawy zastrzeżone do aprobaty Naczelnika wynikające z przepisów szczególnych oraz aktów prawa wewnętrznego;
  39) kontrola merytoryczna rozliczenia kosztów podróży służbowej pracowników (w tym rozliczenia przejazdów samochodem prywatnym);
  40) kontrola merytoryczna rozliczenia ryczałtów za jazdy lokalne pracowników;
  41) wnioskowanie do Dyrektora Izby Skarbowej o wypłatę pracownikowi ryczałtu za jazdy lokalne;
  42) kontrola merytoryczna wykonywanych umów o dzieło i umów zleceń dot. obsługi procesów podstawowych w Urzędzie;
  43) podpisywanie kart drogowych pracownikom, dla których miejscem świadczenia pracy jest Urząd;
  44) akceptowanie zakupów gotówkowych w „sytuacjach awaryjnych", w tym przydzielenie sumy do rozliczenia;
  45) pospisywanie umów na używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w ramach przyznanego przez Dyrektora Izby Skarbowej limitu kwotowego;
  46) wypożyczanie akt wewnątrz Urzędu.
  47) wnioskowanie do Dyrektora Izby Skarbowej o wypłatę naliczonej prowizji dla pracowników egzekucji i komornika skarbowego;
  48) zatwierdzanie wykazów należnych pracownikom dodatków kontrolerskich;
  49) wnioskowanie do Dyrektora Izby Skarbowej o zmianę wynagrodzenia, przyznanie dodatku zadaniowego, dodatku kontrolerskiego w ramach przyznanego limitu;
  50) wnioskowanie do Dyrektora Izby Skarbowej o przyznanie nagrody kwartalnej w ramach przyznanego limitu;
  51) wnioskowanie do Dyrektora Izby Skarbowej o zawarcie umowy o dzieło lub umowy zlecenia dla zapewnienia skutecznej realizacji zadań podstawowych – w ramach przyznanego limitu;
  52) zatwierdzanie planów urlopów wypoczynkowych;
  53) wykonywanie zadań Administratora Danych Osobowych w Urzędzie Skarbowym (Lokalny Administrator Danych Osobowych – LADO) - nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Skarbowym.
  54) nadzór nad bezpieczeństwem budynków, obiektów budowlanych i terenów, przestrzeganiem obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie Urzędu Skarbowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji
  55) udzielanie upoważnień dla radców pranych w sprawach, w których Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie występował jako organ podatkowy/wierzyciel/ organ egzekucyjny lub innych tego rodzaju sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 6 i 6a ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 13:55 Data ostatniej modyfikacji: 02.05.2016 13:43
  Autor: Agnieszka Bereta Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Konrad Zawada