Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  Zasady udostępniania informacji przez Urząd  określają w szczególności następujące przepisy:
   

  1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 , poz. 929 z póź. zm.)
  2. ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 z póź. zm.)
  3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź.zm.)
  4. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
  5. zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt.

  Urząd Skarbowy udostępnia informacje na wniosek zainteresowanego podmiotu , pod warunkiem , że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach.   

   

  Informacja publiczna , która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,  jest udostępniana na wniosek ( art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej  zwłoki,  nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1). Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona  w powyższym terminie, urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia  oraz terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13. ust. 2). Udostępnienie informacji  publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba  że środki techniczne,  którymi dysponuje urząd  uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i formie  określonej we wniosku. W tym przypadku  urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji  zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie informacja może być udostępniona  niezwłocznie. Jeżeli w  terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie  wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji  umarza się (art. 14 ust. 1 i 2).

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie  postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji (art. 16 ust. 1).
   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.08.2014 Data publikacji: 13.05.2015 09:27 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2015 09:27
  Autor: Agnieszka Bereta Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Artur Ozga