Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

  Urząd Skarbowy w Brzesku udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.),
  •  ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
  •  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
  •  ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.),
  •  zarządzeniu nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (z późn. zm).

  Udostępnianie informacji na wniosek zainteresowanego podmiotu następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd zawiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informację udostępni, nie dłuższym niż dwa miesiące.

  Odmowa udostęnienia informacji publicznej lub umorzenie postępowania w tej sprawie przez Urząd następuje w drodze decyzji.

  Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.04.2015 Data publikacji: 15.05.2015 10:57 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2015 10:57
  Autor: Agnieszka Ropek Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Elżbieta Pietrzak