Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie

  Przy przyjmowaniu i załatwianiu spraw urząd opiera się w szczególności na uregulowaniach zawartych w przepisach:

  ·      ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012. 749 j.t.),

  ·      ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

  ·      rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz.46),

  ·      zarządzeniu Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w  tych organach,

  ·      zarządzenie nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji                  i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach

  ·      załącznik nr 1: instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych;

  ·      załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. zmieniony załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r;

  ·      załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. zmieniony załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r.

  ·      Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Chrzanowie wprowadzonego Zarządzeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie Nr 22/2010 z dnia 07 grudnia 2010r .

  ·      Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie

   

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad tj.:

  praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy. Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo   z przyczyn niezależnych od organu.

  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia - jeżeli sprawa nie została załatwiona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego - do Dyrektora Izby Skarbowej.

  Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji, tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego, zgodnie z właściwością miejscową podatnika. Wymogi formalne podania przewidują co najmniej wskazanie w treści żądania, osoby od której pochodzi oraz jej adresu.

  Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania co do treści podania.

  Obieg dokumentów:

  - korespondencja przekazywana za pośrednictwem poczty, wpływa do Samodzielnego Referatu Organizacji i Logistyki Urzędu Skarbowego. Po zarejestrowaniu w systemie Biblioteka Akt jest przekazywana do Naczelnika lub Zastępców Naczelnika Urzędu. Po dekretacji, pracownik  Samodzielnego Referatu Organizacji i Logistyki niezwłocznie przekazuje pisma kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu.

  - korespondencja składana osobiście w Urzędzie przyjmowana jest na stanowisku informacyjnym. Pracownik obsługujący stanowisko przekazuje korespondencję do Samodzielnego Referatu Organizacji i Logistyki w celu zarejestrowania w systemie Biblioteka Akt.

  Wpływające pisma do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu są rejestrowane w systemie Biblioteka Akt, a kierownicy tych komórek dekretują je i przekazują do załatwienia podległym pracownikom.

  Jeżeli wpływające pismo dotyczy co najmniej dwóch spraw, oryginał pisma jest przydzielany do załatwienia tej komórce organizacyjnej, w której następuje ostateczne załatwienie sprawy, zaś kopie pisma - pozostałym komórkom organizacyjnym. Dekretujący na oryginale pisma określa komórkę organizacyjną wiodącą w załatwieniu sprawy.

  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej.

  Uprawnienia do podpisywania pism określa regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego.  

   

  SKARGI I WNIOSKI

  Naczelnik oraz Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie przyjmują interesantów           w sprawach skarg i wniosków w:
  - poniedziałek w godz. 10.00-11.00 i 15.00 - 16.00
  - środę w godz. 10.00- 11.00

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.07.2013 Data publikacji: 11.05.2015 14:12 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2015 14:15
  Autor: Krystyna Mokrzycka Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Beata Ryszawy