Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej

   Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej regulują w szczególności poniższe przepisy:

      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.2013.1441 zezm.);
      Zarządzeniem nr 12  z dnia 1 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wprowadził regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej;
      Zarządzenia Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 1: instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych).


  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.
  Zgodnie z Ordynacją podatkową (w dalszej treści Op.) załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op.). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 § 2 Op.) W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op.). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op.).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia (art. 141 § 1 Op.). Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Wymogi formalne podania przewidują, co najmniej wskazanie w treści żądania, osoby, od której pochodzi oraz jej adresu. Przepisy szczególnie mogą określać dodatkowe wymagania, co do treści podania. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia przyjęcia decyzji do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem tut. organu (art. 227 § 1 Op.) Naczelnik Urzędu Skarbowego ma obowiązek przekazania odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w ciągu 14 dni od daty wpływu, jeżeli nie załatwi środka odwoławczego we własnym zakresie (art. 226, 227 § 1 Op.). Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Szczegółowe przepisy dotyczące "Postępowania podatkowego" zawiera Dział IV ustawy Ordynacja podatkowa.
  Stosownie do ww. przepisów korespondencja (z wyłączeniem korespondencji niejawnej) przesyłana za pośrednictwem poczty wpływa do sekretariatu Urzędu. Poczta dostarczana osobiście do Urzędu przyjmowana jest przez stanowisko operacyjne d/s obsługi podatnika - dziennik podawczy zlokalizowany na II piętrze budynku w pokoju 58.

  Zadaniem przyjmujących pocztę na dzienniku podawczym jest:

      przyjmowanie korespondencji składanej bezpośrednio przez podatników (deklaracje: VAT, PIT, CIT, NIP, PCC, zeznania roczne, zeznania spadkowe, odwołania, zażalenia, pisma, informacje itp.),

      potwierdzanie daty złożenia dokumentów (korespondencji w urzędzie), umieszczając datownik zawierający datę wpływu, oznaczenie urzędu i adnotację "doręczono osobiście",

      sprawdzanie kompletności składanych dokumentów w tym załączników,

      przekazywanie korespondencji do Sekretariatu Naczelnika Urzędu i Kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych, Kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych przekazuje bezpośrednio deklaracje podatkowe PIT, VAT. Pozostałą korespondencję przekazuje do Sekretariatu Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Urzędu,

      przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu, dochodach, przychodach - wydawanie zaświadczeń, udzielanie informacji podatnikom osobiście oraz telefonicznie pod numerem tel. 14 642 62 51,  14 642 20 31 wew. 258.
      W Urzędzie obowiązuje 8 - godzinny dzień pracy. W każdy poniedziałek obowiązuje wydłużony dzień pracy od godz. 7:15 do godz. 18:00. Natomiast od wtorku do piątku urząd pracuje o godz. 7:15 do godz. 15:15.
      Zastępcza obsługa kasowa Urzędu realizowana jest w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Jagiellońska 1A, kasa banku czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, w ostatnim dniu roboczym miesiąca od godz. 8.00 do 13.30. Nieodebrany z kasy banku zwrot będzie przesłany przekazem pocztowym - pomniejszony o opłatę pocztową.
      Naczelnik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach: 13:00 - 15:15, a pozostałe dni robocze w godz. Od 11:00 do 12:00.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.11.2011 Data publikacji: 12.05.2015 11:27 Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2015 13:25
  Autor: Wiesław Kupiec Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Beata Ryszawy