Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej

  Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej

         Zasady udostępniania informacji przez Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej określają w szczególności następujące przepisy:


  ·   ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.),

  ·   ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

  ·   ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.),

  ·   ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z2014 r., poz. 782 ze zm.),

  ·   zarządzenia nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 3: instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych),

  ·   ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.)

          

           Urząd Skarbowy udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, tj. w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o chronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

                  W szczególności informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 u.d.i.p.).

         Udostępnienie informacji przez urząd następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.05.2011 Data publikacji: 12.05.2015 12:02 Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2015 13:28
  Autor: Wiesław Kupiec Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Beata Ryszawy