Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Tryb załatwiania spraw w Urzędzie regulują w szczególności:

  1.     ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa  (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 z późn. zm.)
  2.     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania  administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.)
  3.     ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1015 z późn. zm.)
  4.     ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1314 z późn. zm.)
  5.     ustawa z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 186)

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw, poza przepisami regulującymi tryb postępowania, regulują:

  1.     Instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach.
  2.     Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Gorlicach.
  3.     Inne przepisy wewnętrzne obowiązujące w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Główne zasady załatwiania spraw:

  •      załatwianie spraw odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w sposób budzący zaufanie do organu co jest realizowane poprzez udzielanie niezbędnych informacji i wyjaśnień
  •     o przepisach prawa pozostających w związku z przedmiotem postępowania,
  •     załatwianie spraw odbywa się przy zapewnieniu stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
  •     przy załatwianiu spraw Urząd działa wnikliwie i szybko, posługując się najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia,
  •     przy załatwianiu spraw Urząd podejmuje niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i wyjaśnia stronom zasadność przesłanek którymi się kierował przy załatwieniu sprawy,
  •     załatwianie spraw odbywa się w formie pisemnej, chyba że przepisy prawa dopuszczają inną możliwość,
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 14:15 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2015 13:41
  Autor: Witold Kluczewski Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik