Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Limanowej regulują poniższe przepisy:

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2012r., poz.749 z późn. zm.),
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz.267 z późn. zm.),
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz. 46),
  Zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt, zmienione Zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r. oraz Zarządzeniem nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005r. zmieniającym zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach,
  Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Limanowej,
  Instrukcja w sprawie obiegu dokumentów w Urzędzie Skarbowym w Limanowej.


  Sprawy załatwiane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad praworządności i terminowości. Wszelkie postępowania prowadzone są w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, przy podjęciu niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy. Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu.

  Terminowość załatwiania spraw regulują przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa, a w szczególności art. 139. Zgodnie z jego brzmieniem załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy powyższej ustawy stanowią inaczej.
  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie stronie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia.
  W postępowaniu odwoławczym - odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem właściwego miejscowo urzędu skarbowego.
  Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.
  Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy ma obowiązek zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

  Korespondencja kierowana jest do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej i składana osobiście na stanowiskach na sali obsługi podatnika.

  Bezpośrednia obsługa podatników odbywa się w budynku B tut. Urzędu na Sali obsługi podatnika, gdzie wydzielone zostały stanowiska, których zadaniem jest:
  a) przyjmowanie dokumentów składanych przez podatników w zakresie podatków PIT, VAT, CIT, PCC,
  b) sprawdzenie pod względem formalnym przyjętych dokumentów,
  c) informowanie o obowiązujących drukach urzędowych,
  d) wydawanie druków i formularzy,
  e) wydawanie zaświadczeń o dochodach, przychodach, okresie prowadzonej działalności gospodarczej, o podatku należnym, o miejscu prowadzenie działalności gospodarczej,
  f) wydawanie certyfikatu rezydencji, zaświadczeń podatnik VAT czynny lub zwolniony oraz dot. podatnika zarejestrowanego do transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  g) udzielanie informacji w zakresie obowiązków i praw wynikających z poszczególnych ustaw oraz o sposobie załatwienia spraw w Urzędzie.
   
  Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub potwierdzające stan zaległości przyjmowane są w budynku A w pokoju 11 (I piętro).
  Wnioski o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów przyjmowane są na Sali obsługi podatnika w budynku B.
  Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej).

  Obsługę kasową tut. Urzędu wykonuje Punkt obsługi klienta Banku Spółdzielczego w Limanowej. Punkt znajduje się w budynku B na I piętrze, przyjmuje m.in. wpłaty gotówkowe oraz dokonuje zwrotów nadpłat.

  Po wstępnym segregowaniu w Kancelarii pisma podlegające dekretacji przekazywane są do Naczelnika Urzędu natomiast pozostałe pisma po zarejestrowaniu oraz deklaracje przekazywane są kierownikom komórek organizacyjnych.
  Kancelaria rejestruje zadekretowane pisma i rozdziela między poszczególne komórki.
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej.
   
  Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny tut. Urzędu.

  Załatwianiem skarg i wniosków kierowanych do tut. Urzędu zajmuje się Trzeci Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej oraz komórki merytoryczne w zakresie należącym do ich właściwości.
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.

  Interesanci w sprawie skarg i wniosków są przyjmowani przez:
  Naczelnika Urzędu w poniedziałki od godz. 13:00 do 15:00,
  Z-cę Naczelnika codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 - 14:00.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 09:49 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2015 09:49
  Autor: Emilia Kaluża Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Elżbieta Pietrzak