Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Urząd Skarbowy w Limanowej udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.749 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r.  o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 182, poz.1228 z 2010r. z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z 2001 r. z późn. zm.),
  • Zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 1 - instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych, załącznik nr 2 - jednolity rzeczowy wykaz akt izb i urzędów skarbowych),zmienione Zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r. (załącznik nr 1 - jednolity rzeczowy wykaz akt izb i urzędów skarbowych, załącznik nr 2 - instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych)
  • Zarządzeniem nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005r. zmieniającym zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i skladnic akt w tych organach

  Udostępnianie informacji na wniosek zainteresowanego podmiotu następuje w trybie wyznaczonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Jeżeli informacja publiczna została zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urząd ma prawo odmówić udostępnienia tej informacji w trybie wnioskowym.
  Przepisy ustawy nie określają w jakiej formie i jakie wymagania ma spełniać wniosek o udostępnienie informacji, powinien jednak precyzyjnie wskazać podmiot, do którego jest kierowany oraz jakiej informacji oczekuje. Wniosek nie wymaga uzasadnienia, wyjątek stanowi uzyskanie informacji przetworzonej.
  Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona w formie ustnej lub pisemnej, przekazywana jest bez wniosku. W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w określonym terminie, Urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację. Termin ten nie powinien być dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych, Urząd powiadamia wnioskodawcę  o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.
  Dostęp do informacji publicznej jest co do zasady bezpłatny. Jeżeli jednak Urząd będzie musiał ponieść koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
  W takim przypadku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Jeżeli uzna on, że koszt jest zbyt wysoki, może zmienić treść wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofać. W przeciwnym razie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku informacja zostanie udzielona w formie wcześniej określonej.
  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od takiego rozstrzygnięcia istnieje możliwość odwołania. Odwołanie rozpatrywane jest w skróconym niż zwykle czasie 14 dni. Ponadto wnioskodawca może wystąpić do Urzędu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ma również prawo wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 12.05.2015 15:08 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 15:08
  Autor: Jakub Zięba Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Elżbieta Pietrzak