Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Miechowie

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Miechowie

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Miechowie

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie

  Mariola Farmas

  ul.Stanisławy Daneckiej 1
  32-200 Miechów
  tel. sekretariat (41)38-22300

   

  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników Urzędu. Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu. Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiada przed Dyrektorem Izby Skarbowej za realizacje zadań wykonywanych przez urząd skarbowy.

   Naczelnikowi Urzędu Skarbowego podlegają bezpośrednio:

  stanowiska kierownicze:

  1. Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej i Sekretariatu,
  2. Kierownik Samodzielnego Referatu Postępowań Podatkowych,
  3. Kierownik Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej,
  4. Kierownik Samodzielnego Referatu Egzekucji Administracyjnej,
  5. Kierownik Samodzielnego Referatu Rachunkowości i Spraw Wierzycielskich,

   jednoosobowe stanowiska pracy:
   
  1. Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Analiz i Planowania,
  2. Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Karnych Skarbowych.

   
  Naczelnik Urzędu Skarbowego ustala zakresy czynności dla bezpośrednio podległych kierowników komórek  organizacyjnych i innych bezpośrednio podległych pracowników oraz podpisuje zakresy czynności dla pozostałych pracowników.

  Naczelnika Urzędu Skarbowego w czasie nieobecności zastępuje kierownik Samodzielnego Referatu Postępowań Podatkowych, a w przypadku jego nieobecności kierownik Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej. W przypadku jednoczesnej nieobecności Naczelnika Urzędu Skarbowego, kierownika Samodzielnego Referatu Postępowań Podatkowych oraz kierownika Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej zastępstwo przejmuje wyznaczony na piśmie pracownik. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności i kompetencje należące do osoby zastępowanej. Naczelnik Urzędu Skarbowego może upoważnić pracowników urzędu skarbowego do podpisywania decyzji, podpisywania pism i wyrażania opinii w określonych sprawach.

  Do zatwierdzenia i podpisu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zastrzeżone jest:

  • wydawanie, zmiana i uchylanie wewnętrznych procedur postępowania;
  • udzielanie pisemnych upoważnień poszczególnym pracownikom do załatwiania spraw w imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego, w tym także do wydawania decyzji i postanowień;
  • składanie sprawozdań i informacji przedkładanych, centralnym organom administracji państwowej, jednostkom samorządu terytorialnego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, posłom, senatorom, sądom, prokuraturze, oraz udzielanie informacji dla prasy, radia i TV;
  • przekazywanie skarg na działanie Urzędu do Izby Skarbowej;
  • podejmowanie decyzji w sprawie wyłączenia pracowników od załatwiania spraw;
  • podpisywanie korespondencji do Ministerstwa Finansów, innych urzędów centralnych, izb skarbowych, izb celnych, urzędów kontroli skarbowej, prokuratur oraz organów bezpieczeństwa państwa;
  • udzielanie odpowiedzi na wystąpienia i zarządzenia pokontrolne wydane w następstwie kontroli przeprowadzanych w Urzędzie;
  • podpisywanie imiennych upoważnień do kontroli podatkowej;
  • występowania do banków i innych instytucji finansowo - kredytowych o udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową o stanie konta podatnika i dokonywanych operacjach;
  • udzielanie pełnomocnictw dla radcy prawnego i pracowników Urzędu do reprezentowania Naczelnika Urzędu Skarbowego przed sądami powszechnymi i organami orzekającymi;
  • podejmowanie decyzji i składanie oświadczeń woli wynikające z dyspozycji art. 58 ustawy o finansach publicznych w sprawach umorzeń, odroczeń i rat udzielanych dla spłaty należności wyłączonych z regulacji Ordynacji Podatkowej;
  • podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska w innych sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, za wyjątkiem przekazanych do ostatecznej akceptacji kierownikom;
  • oraz inne sprawy na podstawie upoważnień udzielonych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 10:05 Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2015 13:40
  Autor: Gustaw Robakowski Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Artur Ozga