Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Miechowie

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Miechowie

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Miechowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują poniższe przepisy:

  1. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.267 z późn. zmianami);
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz.613);

   

  • sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania i wydawania decyzji załatwiane są w terminie dwóch miesięcy od daty wszczęcia postepowania;
  • skargi i wnioski  wniesione na piśmie i ustnie rozpatrywane są przez Naczelnika Urzędu niezwłocznie. Naczelnik wydaje polecenia lub podejmuje inne stosowne środki w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstania.
  • zaświadczenia wydawana są nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku;
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 14.05.2015 12:30 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2015 08:38
  Autor: Gustaw Robakowski Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Artur Ozga