Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

  Zakres nadzoru sprawowany przez Naczelnika Urzędu i Zastępców Naczelnika Urządu.
   
  p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu
  Zbigniew MAJKA
  tel. +48 18 547 38 00
  e-mail: zbigniew.majka@mp.mofnet.gov.pl
   
  Sprawuje ogólny nadzór nad całością spraw należących do właściwości Urzędu oraz bieżąco nadzoruje załatwianie spraw przez komórki organizacyjne i stanowiska.
   
  Naczelnikowi Urzędu podporządkowane są bezpośrednio następujące komórki organizacyjne i stanowiska:
  1. Pierwszy Zastępca Naczelnika - ZN-1;
  2. Drugi Zastępca Naczelnika - ZN-2;
  3. Dział Egzekucji Administracyjnej - EA;
  4. Dział Rachunkowości - RP;
  5. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Sekretariat - SN;
  6. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej - KW.
  Do zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności Naczelnika Urzędu należy w szczególności:
  1. ustalanie kierunków realizacji wytyczonych celów i zadań oraz nadzór nad ich wykonaniem;
  2. podejmowanie decyzji w sprawach należności podatkowych i nie podatkowych;
  3. ustalanie struktury organizacyjnej Urzędu;
  4. stanowienie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów o charakterze organizacyjnym skierowanych do obsługujących go pracowników;
  5. udzielanie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Naczelnika Urzędu, w tym także do wydawania decyzji i postanowień;
  6. podpisywanie dokumentów w sprawach: sprawozdań zastrzeżonych i chronionych tajemnicą;
  7. przekazywanie skarg na działanie Urzędu do Izby Skarbowej;
  8. nadzorowanie pracy bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych Urzędu;
  9. prowadzenia rachunkowości podatkowej i budżetowej Urzędu;
  10. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
   
  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego
  Robert RUMAN
  tel. +48 18 547 38 28
  e-mail: robert.ruman@mp.mofnet.gov.pl
   
  Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Działów Obsługi Bezpośredniej - OB-1, OB-3 i OB-4;
  2. Drugiego Samodzielnego Referatu Obsługi Bezpośredniej - OB-2;
  3. Działu Kontroli Podatkowej - KP;
  4. Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Karnych Skarbowych - KS;
  5. Samodzielnego Referatu Analiz i Planowania - AP.
  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego
  Andrzej POLAK
  tel. +48 18 547 38 55
  e-mail: andrzej.polak@mp.mofnet.gov.pl
   
  Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Działu Postępowań Podatkowych, w skład którego wchodzą;
  • Referaty Postępowań Podatkowych - PP1, PP2, PP3 i PP4;
  • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy Międzynarodowej - WM; 
  2. Samodzielnych Referatów Spraw Wierzycielskich - SW-1 i SW-2.
   
  Do ogólnego zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności Zastępców Naczelnika Urzędu należy:
  1. zastępowanie Naczelnika Urzędu podczas jego nieobecności;
  2. nadzorowanie pracy bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych Urzędu, a w tym ustalanie - przy uwzględnieniu dyspozycji Naczelnika Urzędu - kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  3. podejmowanie działań, mających na celu pełną i terminową realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  4. wstępna aprobata decyzji, postanowień oraz innych dokumentów zastrzeżonych do podpisu przez Naczelnika Urzędu;
  5. załatwianie spraw, a w szczególności wydawanie i podpisywanie decyzji, postanowień oraz innych dokumentów, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, określonymi w zakresach czynności.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.04.2015 Data publikacji: 14.05.2015 10:00 Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2016 09:16
  Autor: Wawrzyniec Waśko Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Monika Jakutin