Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu regulują w szczególności:

  a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U.z 2012r. poz749 z późn. zm. ),
  b) ustawa z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.z 2013r. poz 267 z późn. zm. ),
  d) rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. 02.5.46 ),
  e) regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Nowym Targu
   
  Sprawy w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.
  Stosownie do uregulowań zawartych w Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu prowadzi postępowanie z urzędu lub na żądanie (wniosek) strony.

  Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 § 2). W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie Urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej). Do terminu,  w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodoweanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej).

  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia (art. 141 § 1 Ordynacji podatkowej).

  Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu (art.223 § 1 Ordynacji podatkowej).

  Podanie wnoszone do Naczelnika Urzędu Skarbowego powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby od której pochodzi oraz jej adresu. Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania co do treści podania.

  Sposób wnoszenia podań (żądań, wyjaśnień, wniosków, odwołań, zażaleń), jakie elementy powinno zawierać podanie wnoszone do organu podatkowego oraz jakie są konsekwencje wniesienia podania nie spełniającego wymogów  określonych przepisami prawa, regulują przepisy art. 168-171 Ordynacji podatkowej.

  Urząd Skarbowy w Nowym Targu prowadzi bezpośrednią obsługę podatników na Sali Obsługi Podatników która:

  -zlokalizowana jest na parterze budynku

  -czynna jest w godzinach pracy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu tj.:
  w poniedziałek   od godz. 7.15 do 18.00
  wtorek - piątek   od godz. 7.15 do 1515, przy czym stanowisko kasowe czynne jest od poniedziałku do piątku:

  KASA w godz. od 7.30 do 15.00

  W celu sprawnej i rzeczowej obsługi podatników tworzy się na Sali Obsługi Podatników następujące stanowiska operacyjne:

  1. Stanowisko informacyjne dziennika podawczego, które m.in.:
   - przyjmuje wszystkie dokumenty kierowane do tut. Urzędu,
   - udziela podatnikom informacji co do miejsca oraz trybu załatwienia przez nich spraw podatkowych w tut. Urzędzie,
   - wydaje druki i formularze.
  2.  Stanowisko informacyjne do spraw wydawania zaświadczeń, które m.in.:
  - przyjmuje wnioski o wydanie zaświadczeń,
  - wydaje podatnikom wcześniej sporządzone zaświadczenia.
  3. Stanowisko informacyjne do spraw podatku dochodowego, które m.in.:
  - udziela w podstawowym zakresie podatnikom prowadzącym i nieprowadzącym działalność gospodarczą informacji o treści obowiązujących przepisów dotyczących podatku dochodowego,
  - przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym deklaracje dot. podatku dochodowego oraz zeznań rocznych (PIT,CIT),
  - wydaje druki deklaracji i zeznań (PIT,CIT),
  - udziela podatnikom informacji co do miejsca oraz trybu załatwienia spraw podatkowych w zakresie podatku dochodowego w tut. Urzędzie.
  4. Stanowisko informacyjne do spraw ewidencji i identyfikacji podatników, które m.in.:
  - przyjmuje zgłoszenia identyfikacyjne oraz formularze o zmianie danych objętych zgłoszeniem,
  - przyjmuje zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
  - dokonuje rejestracji podatników podatku od towarów i usług.
  5. Stanowisko informacyjne do spraw podatku od towarów i usług, które m.in.:
  - udziela w podstawowym zakresie podatnikom informacji o treści obowiazujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług,
  - przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym dekraracje dla podatku od towarów i usług,
  - wydaje druki deklaracji dla osób zobowiązanych do rozliczania podatku od towarów i usług,
  - udziela podatnikom informacji co do miejsca oraz trybu załatwienia spraw podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w tut. Urzędzie.
  6. Stanowisko informacyjne do spraw  podatków majatkowych i opłat, które m.in:
  - udziela w podstawowym zakresie informacji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn
  - przyjmowanie dokumentów dotyczących PCC, PCC1  oraz nabycia spadku, darowizn.
  7. Stanowisko bankowe- placówka Łącki Bank Spłdzielczy w Łącku przyjmuje wpłaty gotówkowe.

  Kącik dla dzieci
  Aby pomóc rodzicom, którzy przyjdą do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w towarzystwie swoich pociech, na Sali Obsługi Podatników otwarto specjalny, stały kącik dla dzieci. Maluchy mają do dyspozycji stolik z krzesełkami, klocki i układanki.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 12:29 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 12:29
  Autor: Katarzyna Podkanowicz Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Artur Ozga