Referent do spraw przetwarzania danych w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Referent do spraw przetwarzania danych w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Numer: 173600
  Tytuł: Referent do spraw przetwarzania danych w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze
  Data publikacji: 29.09.2015 14:29
  Termin składania ofert: 9.10.2015 23:59

  Opis

  Izba Skarbowa w Krakowie

  Dyrektor

  poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

  referent

  do spraw przetwarzania danych

  w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 3

   

  Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Krakowie
  ul. Wiślna 7
  31-007 Kraków


  Miejsce wykonywania pracy:

  Kraków

  Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
  ul. Wadowicka 10
  30-415 Kraków

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów,

  • przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

  • sporządzanie rejestrów przypisów i odpisów.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,

  • praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca szczególnej koncentracji, dokładności,

  • obsługa innych urządzeń biurowych,

  • praca wykonywana pod presją czasu.
    

   

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  Urząd dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami ruchu, dotarcie na stanowisko pracy nie jest ograniczone barierami architektonicznymi, podjazd przy wejściu do budynku.
  Budynek wyposażony jest w windy i toalety (na parterze, I i IV piętrze) dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna.
  Narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka.

  Inne

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e

  • wykształcenie: średnie

  • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

  • pozostałe wymagania niezbędne:

   • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego,

   • dobra znajomość komputerowych aplikacji biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny),

   • umiejętność stosowania prawa podatkowego w praktyce,

   • komunikatywność.

  wymagania dodatkowe

  • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub z zakresu organizacji i zarządzania,

  • doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej.

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  • kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego.

   

   

  Inne dokumenty i oświadczenia:

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

   

   

  Termin składania dokumentów:

  09-10-2015

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa,
  ul. Wiślna 7,
  31-007 KRAKÓW

  z dopiskiem na kopercie:
  "US Kraków-Podgórze - nr ogłoszenia 173600"

   

  Inne informacje:

  Oferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 lub w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów).
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 000 zł.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).


  Instrukcja w sprawie naboru pracowników do Izby Skarbowej w Krakowie znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej pod adresem http://www.iskrakow.krak.pl/staticfiles/instrukcja_w_sprawie_naboru.pdf


  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.