Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu udostępnia informacje na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:
  1) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz 613),
  2) ustawie z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 10.182.1228 ),
  3) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.),
  4) ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 01.112.1198 z późn. zm.),
  5) zarządzeniu nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zarządzeniu nr 34 z dnia 30 października 2003 r. zmieniającego w/w zarządzenie ( załącznik nr 1: instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb I urzędów skarbowych; załącznik nr 3: instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych).

  Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

  W szczególności: informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnienie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).
  Udostępnienie informacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego następuje w sposób i formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji powiadamia się wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).
  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, Naczelnik Urzędu Skarbowego może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Naczelnik Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.01.2014 Data publikacji: 11.05.2015 14:03 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2015 13:40
  Autor: Krystyna Deręgowska Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Jacek Witecki