Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym w Proszowicach

  Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym w Proszowicach

  Zasady udostępniania informacji w Urzędzie Skarbowym w Proszowicach

  Urząd Skarbowy w Proszowicach udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu , pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:
   - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2015 poz.613),
   - ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 1999r.. Nr 11, poz.95 ze zmianami)
   - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997r. Nr 133 poz.883 ze zmianami)
   - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U z 2001r. Nr 112, poz.1198)
   - zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2002 w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt

  Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryby dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.
  Informacja, która nie zostala udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u. d.i.p ). Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnienie na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku ( art. 13 ust.2)
  Udostępnienie informacji przez urząd następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę w jakim przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanym w powiadomieniu, postępowania o udostępnienie informacji zostanie umorzone ( art 14 ust 1 i 2 u.d.i.p).Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p)
  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, urząd skarbowy może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd skarbowy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2011 Data publikacji: 12.05.2015 13:26 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 13:26
  Autor: Beata Knapik Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Jacek Witecki