Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Wieliczce

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Wieliczce

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Wieliczce

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce Beata Kaczmarczyk-Filipek  kieruje pracą Urzędu od 8 września 2006 roku a w szczególności:
  •zapewnia funkcjonowanie i organizację pracy urzędu;
  •ustala kierunki realizacji wytycznych Ministra Finansów oraz Izby Skarbowej i nadzoruje ich wykonanie;
  •ustala wewnętrzne akty normatywne;
  •udziela pełnomocnictw;
  •rozstrzyga w sprawach skarg i wniosków;
  •podejmuje decyzje w sprawach ulg dla przedsiębiorców oraz umarzaniu zaległości innym podatnikom;
  •reprezentuje urząd na zewnątrz;
  •podpisuje dokumenty w sprawach: sprawozdań zastrzeżonych i chronionych tajemnicą;
  •sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
               - Zastępcy Naczelnika,
               - Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Analiz i Planowania,
               - Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej,
                - Działu Rachunkowości,
               - Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska  Pracy ds. Karnych Skarbowych,
               - Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Sekretariat,
           
  Beata Chechelska - Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego
  Zastępca Naczelnika Beata Chechelska pełni funkcję od dnia 1 marca 2007 roku a w szczególności:
  •zastępuje Naczelnika w czasie Jego nieobecności i podpisuje dokumenty zastrzeżone do osobistej aprobaty Naczelnika z klauzulą "W zastępstwie Naczelnika Urzędu Skarbowego";
  •wstępnie aprobuje decyzje zastrzeżone do osobistej kompetencji Naczelnika;
  •nadzoruje planowanie i wykonanie pracy w podległych komórkach organizacyjnych;
  •sprawuje nadzór nad szkoleniem zawodowym pracowników i przebiegiem praktyk;
  •koordynuje współpracę oraz obieg dokumentów w komórkach pionu podatkowego;
  •współpracuje z mediami, organami samorządu terytorialnego i organizacjami podatników;
  •podejmuje decyzje w sprawach wymiaru podatków, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych dla podatników nie będących przedsiębiorcami;
  •sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
               - Działu Obsługi Bezpośredniej
               - Samodzielnego Referatu Postępowań Podatkowych,
                - Samodzielnego Referatu Spraw Wierzycielskich,
                - Działu Egzekucji Administracyjnej.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 12.05.2015 09:19 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 09:19
  Autor: Anna Perłowska-Gozdek Osoba publikująca: Beata Cedro Osoba modyfikująca: Beata Cedro