Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Godziny otwarcia Urzędu
  poniedziałek   7:15 - 18:00
  wtorek - piątek 7:15 - 15:15
  Kasa urzędu otwarta:
  poniedziałek - piątek  7:30 - 14:00
  przerwa: 10:00 - 10:15
  Naczelnik Urzędu lub Zastęca Naczelnika  przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w  każdy poniedziałek w godz. 14:00 - 16:00, po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie Naczelnika Urzędu Skarbowego pod numerem 12 279-85-03
  Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz.14:00 - 16:00. Kraków, ul. Wiślna 7, po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie Dyrektora Izby Skarbowej pod numerem 12 255-74-00
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują poniższe przepisy:
  •Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.);
  •Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.749);
  •Zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r.w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych, organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt;
  •Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46)
  •Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Wieliczce
  Dokumenty wpływające do urzędu skarbowego za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną trafiają do sekretariatu Naczelnika, są tam segregowane, fakt wpływu potwierdzony jest datownikiem i podpisem osoby przyjmującej. Dokumenty przyjmowane od podatników na sali operacyjnej po formalnej kontroli są zaopatrywane w pieczęć wpływu, podpis osoby przyjmującej oraz adnotację o załącznikach i ewentualnych brakach. Dokumanty w formie druków przekazywane są bezpośrednio do komórek organizacyjnych i wprowadzane do systemu POLTAX. Pozostałe dokumenty: wnioski, prośby, zawiadomienia, zastrzeżenia, itp. przekazywane są Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Naczelnik rozdziela korespondencję do poszczególnych komórek merytorycznych. Odbiór korespondencji przez komórki merytoryczne odbywa się w sekretariacie Naczelnika. Pisma zaewidencjonowane w rejestrze przyjętej korespondencji przekazywane są za potwierdzeniem kierownikowi komórki lub innej upoważnionej osobie.  Wnioski ewidencjonowane są  w systemie POLTAX, sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
  •zaświadczenia wydawane są nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku;
  •sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania i wydawania decyzji załatwiane są w terminie dwóch miesięcy od daty wszczęcia postepowania;
  •skargi i wnioski  wniesione na piśmie i ustnie rozpatrywane są przez Naczelnika Urzędu niezwłocznie. Naczelnik wydaje polecenia lub podejmuje inne stosowne środki w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstania.
   
  Rozstrzygnięcia spraw
  Sprawy załatwiane są pisemnie, a w przypadkach dopuszczonych prawem ogłaszane są ustnie.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 16:28 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 16:31
  Autor: Barbara Walkowska Osoba publikująca: Beata Cedro Osoba modyfikująca: Beata Cedro