Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują poniższe przepisy:

  1. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami);
  2. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 poz.749 z późn. zmianami);
  3. Zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r.w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych, organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt;
  4. Zarządzenie Nr 15/2003 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem z dnia 30 maja 2003r. w sprawie obiegu dokumentów w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem;
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz.U. 2010 nr 128, poz.861 z późn. zmianami)

   

  • zaświadczenia wydawane są nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku;
  • sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania i wydawania decyzji załatwiane są w terminie dwóch miesięcy od daty wszczęcia postepowania;
  • skargi i wnioski  wniesione na piśmie i ustnie rozpatrywane są przez Naczelnika Urzędu niezwłocznie. Naczelnik wydaje polecenia lub podejmuje inne stosowne środki w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstania.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 12:46 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2015 12:46
  Autor: Agnieszka Mozoła Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Dominik Sebastian Kadłub